Obszary naszych działań:

 

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca

 • Działalność charytatywna
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

Ochrona zdrowia

 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Ochrona praw

 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
 • Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka

 

Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy

 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

 

Pomoc w samozatrudnieniu, wspieranie przedsiębiorczości

 • odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące,

 

Zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym

 • odbiorcy: osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne, 

 

Pośrednictwo pracy, organizowanie zatrudnienia, ułatwianie dostępu do ofert pracy

 • odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,

 

Doradztwo zawodowe, poradnictwo

 • odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące niepełnosprawne,

 

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji

 • odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,

 

Nauka, kultura, ekologia

 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • muzyka
 • literatura, czasopisma
 • edukacja kulturalna

 

Wspieranie organizacji pozarządowych - obszary wsparcia:

 • Pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
 • Dostarczanie informacji o źródłach finansowania
 • Sprawy formalne związane z działalnością organizacji
 • Pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
 • Współpraca z administracją
 • PR i promocja organizacji
 • Aktywizacja lokalna